Факультет економіки та управління | Кафедра економіки підприємств і корпорацій
347739
page-template-default,page,page-id-347739,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-1.7, vertical_menu_with_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Факультет економіки та управління

Гринчуцький Валерій Іванович

Посада: завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Дисципліни:

  • Методологія наукових досліджень
  • Економіка підприємства

Гринчуцький Валерій Іванович, 1953 р. народження. Закінчив Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут у 1974 р. за спеціальністю «Історія». Працював вчителем середньої школи, викладачем технікуму. З 1988 р. по 2001 р. працював в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя на посадах старшого викладача, доцента, зав. кафедри. У 1997 р. організовує кафедру маркетингу на виробництві у цьому ж університеті. В 1998 р. захищає докторську дисертацію на тему: “Промислові трести України у роки нової економічної політики (1921-1929 рр.)” за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. У 2000 р. присвоєно вчене звання професора кафедри маркетингу на виробництві. За час роботи в технічному університеті підготовав 8 кандидатів наук, з них – 5 зі спеціальності маркетинг. Основні проблеми дослідження були присвячені промисловому маркетингу, проблемам економічної історії та історії економічної думки.

З 2001 р. очолює кафедру економіки підприємств і корпорацій Тернопільського національного економічного університету. Тематика наукових досліджень присвячена інвестиційній діяльності підприємств, ефективності виробничої діяльності підприємств та реструктуризації підприємств. За час роботи на посаді завідувача кафедри під його керівництвом п’ять викладачів та аспірантів кафедри захистили кандидатські дисертації з проблем економіки підприємства (виробнича логістика, малий бізнес, інвестиційна діяльність підприємства, ефективність виробництва). Велику роботу проводить з методичного забезпечення навчальних дисциплін кафедри. Зі всіх предметів на кафедрі розроблено методичне забезпечення, для студентів розроблені курси лекцій і завдання практичних завдань, що розміщені в комп’ютерному класі кафедри і доступні студентам, зі всіх навчальних дисциплін розроблено тести, видано сім навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. На кафедрі проводиться значна наукова робота, викладачі кафедри беруть участь в наукових конференціях, виступають з доповідями на наукових семінарах.

Валерій Іванович – автор 70 наукових праць, з них 3 монографії і 2 навчальних посібники, під його керівництвом захищено 22 кандидатських і 2 докторські дисертації, керує підготовкою аспірантів.

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Кафедру створено у 1971 році для підготовки фахівців зі спеціальності «Планування промисловості». У липні 1991 року перейменовано на кафедру економіки підприємств і корпорацій. Кафедра здійснює підготовку фахівців за двома спеціальностями: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Економіка підприємства”.
Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 24 чол., з них 1 доктор економічних наук, 23 кандидати економічних наук (з яких 2 докторанти).

Кафедра економіки підприємств і корпорацій є фундаментальною, оскільки забезпечує в університеті викладання курсу «Економіка підприємства» для студентів усіх спеціальностей і форм навчання.

Під час навчання випускники кафедри спеціальностей «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та «Економіка підприємства» отримують загальну освіту університетського рівня і глибокі спеціальні знання з економіки, організації виробництва і збуту продукції, планування діяльності підприємств, основ наукових досліджень тощо.

Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів, спеціалістів розроблено відповідно до державних стандартів підготовки фахівців за спеціалізаціями:

  • «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,  
  • «Економіка промислового підприємства»,

Магістрів:

  • «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,
  • «Економіка і управління підприємством».

Для студентів, окрім вивчення циклу гуманітарних і фундаментальних дисциплін, передбачено викладання понад 30 професійно-орієнтованих дисциплін, а також дисциплін за вибором, що забезпечують індивідуальну поглиблену підготовку за обраною спеціалізацією та на замовлення підприємств.

Рівень методичного, матеріально-технічного, наукового, кадрового забезпечення навчального процесу на кафедрі економіки підприємств і корпорацій дозволяє здійснювати підготовку фахівців вказаних профілів на належному рівні відповідно до вимог державного стандарту.

Поряд із традиційними формами навчання: лекціями, практичними, семінарськими заняттями, значна увага приділяється самостійній роботі студентів, різним формам тестування, у тому числі, з використанням комп’ютерів, моделювання економічних ситуацій, тощо.

З метою практичного закріплення вивченого матеріалу проводиться виробнича та переддипломна практика. По закінченні переддипломної практики студенти виконують дипломну роботу.

Міжнародна співпраця

У межах підписаних договорів про співпрацю ТНЕУ та низки європейських університетів студенти та працівники кафедри можуть долучатися до реалізації міжнародних проектів, конференцій, семінарів, тренінгів тощо. Щорічно студенти є учасниками міжнародних проектів лінгвістичного спрямування («Літня школа – Україна», «Зимова школа – Україна»),  реалізованих спільно з Вроцлавським економічним університетом. Учасники проектів можуть підвищити рівень володіння англійською та польською мовами, що покращує рівень їхньої конкурентоспроможності як майбутніх фахівців на ринку праці.

Випускники кафедри можуть працювати на посадах керівників підприємств, установ та організацій, виробничих та функціональних підрозділів промислових підприємств; провідних спеціалістів та менеджерів економічних служб підприємств, науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій усіх форм власності та галузей національної економіки; економістів підприємств з договірних та претензійних робіт, планування; радниками з економічних питань.

Напрямки наукових досліджень кафедри
– забезпечення ефективності виробничого процесу та конкурентоспроможності підприємств і підприємницьких структур;
– управління виробничим потенціалом промислових підприємств;
забезпечення ефективності у торгівлі та біржовій діяльності;
– управління інноваційно-інвестиційними процесами у підприємництві;
– планування, прогнозування та забезпечення стійкого розвитку підприємств та підприємницьких структур різних галузей економіки;
– формування організаційно-економічного механізму реалізації стратегічних змін на промислових підприємствах;
– шляхи оптимізації та забезпечення ефективності бізнес-процесів промислових підприємств і підприємницьких структур;
– формування системи антикризового управління промисловими підприємствами.
       Викладачі кафедри щорічно публікують монографії, наукові статті, підручники, навчальні посібники, беруть участь у наукових конференціях різного рівня, проходять стажування в провідних закладах вищої освіти України та інших держав. Кафедра є співорганізатором міжнародних конференцій.